S.O.S.-EMP ve EREGÖM Uygulayıcı Yetiştirme Kursu

Marka :
Ürün Kodu : DLGsos-emp-ve-eregom-uygulayici-yetistirme-kursu


S.O.S.-EMP
S.O.S. Erken Müdahale Programı

 

İçerik: Erken çocukluk dönemindeki çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemeye ve problem davranışlarını önlemeye yönelik geliştirilmiş önleyici bir erken müdahale programıdır. S.O.S.-EMP, 2019 yılında Kalkan ve Rakap tarafından Piramit Modeli (Hemmeter ve Fox, 2009; Hemmeter, Fox ve Snyder, 2008a; 2013; Hemmeter, Snyder, Fox ve Algina, 2016) temel alınarak geliştirilmiştir.  S.O.S.-EMP, (1) Destekleyici Eğitim Ortamı Oluşturma 1: Fiziksel Ortam, (2) Destekleyici Eğitim Ortamı Oluşturma 2: Sosyal Ortam, (3) Sosyal-Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi ve (4) Davranış Problemlerini Önleme olmak üzere dört farklı modülden oluşmaktadır. Birinci modülde, sınıfta günlük akışın hazırlanması, geçişlerin düzenlenmesi ve davranış beklentilerinin öğretilmesi ile sınıf kuralları ile ilgili stratejiler; ikinci modülde yönergeler, çocuklar ile iletişim ve etkileşim ve çocukların etkinliklere katılımı ile ilgili stratejiler; üçüncü modülde sosyal-duygusal becerilerin desteklenmesi, duyguları ifade etme ve arkadaşlık becerilerinin desteklenmesi ile ilgili stratejiler ve dördüncü modülde ise problem çözme becerileri ve davranış problemleriyle başa çıkma ile ilgili stratejilere yer verilmiştir. Modüllerin olduğu eğitim oturumları sırasıyla, 120, 120, 150 ve 90 dakika olarak planlanmıştır.

 

S.O.S.-EMP, erken çocukluk dönemi eğitimcilerinin, sınıflarındaki çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemede ve problem davranışlarını önlemede sınıf içinde kullanabilecekleri stratejileri edinmelerini sağlamayı ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Önleyici ve iyileştirici işleve sahip olan program, çocuklarda problem davranışlar oluşmadan önlem almak ve çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek için erken çocukluk eğitimcilerinin mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen modüller aracılığı ile erken çocukluk eğitimcilerine, çocukların sosyal-duygusal gelişimiyle ilgili araştırma temelli bilgiler sunmak ve çocukların sosyal yeterliliklerini geliştirmede, ortaya çıkan doğal öğrenme fırsatlarını nasıl kullanacaklarını kazandırmak amaçlanmaktadır (Kalkan, 2019).

 

Öğrenme Çıktıları:

 1. Katılımcıların sınıf içi uygulama becerileri ve mesleki gelişimlerini destekleyecektir.
 2. Katılımcılar çocukların sosyal-duygusal gelişimiyle ilgili araştırma temelli bilgiler edinecek ve çocukların sosyal yeterliliklerini geliştirmede, ortaya çıkan doğal öğrenme fırsatlarını nasıl kullanacaklarını planlayabileceklerdir.
 3. Katılımcılar sınıfın fiziksel ve sosyal açıdan nasıl tasarlayacaklarına dair bilgiler edinecektir.

 

 

EREGÖM
Erken Çocuklukta Gömülü Öğretim

 

İçerik: Gömülü öğretimin temelinde öğretmenin ne öğreteceğini, ne zaman öğreteceğini, nasıl öğreteceğini ve öğretimini nasıl değerlendireceğini belirlemesi ve buna göre çocuğa öğrenme denemeleri sunması yatar (Rakap, 2016; Rakap & Balikci, 2016; Snyder, Hemmeter, Sandall, McLean ve McLaughlin, 2013; Snyder, Sandall, McLean, Hemmeter, McLaughlin, Edelman, & Embedded Instruction for Early Learning Project, 2009). Gömülü öğretim, tüm doğal öğretim yaklaşımları gibi dört temel özellik taşımaktadır. Bunlardan birincisi, sistematik ve maksatlı öğretimin doğal sınıf ya da ev etkinlikleri, rutinleri ve geçişleri sırasında yapılmasıdır. İkincisi, öğretimde, özel gereksinimli çocukların doğal etkinlik, rutin ve geçişlere tam katılımını sağlayacak ve bu etkinlikler içerisinde bağımsızlıklarını destekleyecek becerilerin hedeflenmesidir. Üçüncüsü, öğretim denemelerinin genellikle çocuk tarafından ya da çocuğun tercih ve ilgileri doğrultusunda yetişkinler tarafından başlatılmasıdır. Dördüncüsü, maksatlı ve sistematik öğretim özel gereksinimli çocuklarla düzenli olarak etkileşim halinde olan yetişkinler tarafından sağlanmasıdır (Rakap, 2016; Rule vd., 1998; Snyder vd., 2013). Bu çalıştayın amacı, erken çocukluk döneminde çalışan uzmanlara ve ebeveynlere, ev ve doğal sınıf etkinlikleri, rutinleri ve geçişleri sırasında çocukların öğrenmesini desteklemelerine yardımcı olacak gömülü öğretim yaklaşımını planlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini kazandırmaktır.

 

Öğrenme Çıktıları:

 1. Katılımcılar bu eğitimin sonunda doğal bağlamlarda ne öğreteceğini, ne zaman öğreteceğini, nasıl öğreteceğini ve öğretimi nasıl değerlendireceğini belirlemesi ve buna göre çocuğa öğrenme denemelerini planlayabilecektir.
 2. Sınıf ya da ev etkinlikleri, rutinleri ve geçişleri sırasında ortaya çıkan fırsatlarda gömülü öğretim stratejileri kullanma becerisi artacaktır.
 3. Katılımcılar özel gereksinimli çocukların doğal etkinlik, rutin ve geçişlere tam katılımını sağlayacak ve bu etkinlikler içerisinde bağımsızlıklarını destekleyecek becerilere sahip olacaktır.

 

PROGRAM AKIŞI

          Saat                Oturum

08.30-09.00          Kayıt

09.00 - 09.15        Giriş ve Tanışma

09.15 - 10.45        SOS-EMP 1. Modül

 

10.45 - 11.00        ARA

 

11.00 - 12.30        SOS-EMP 2. Modül         

 

12.30 - 13.30        ÖĞLE YEMEĞİ   

   

13.30 - 15.00        SOS-EMP 3. ve 4. Modül

 

15.00 - 15.15        ARA

 

15.15-16.45          EREGÖM’e Giriş ve EREGÖMÜ Planlama Modülü

16.45-17.00          ARA

17.00-18.30          EREGÖM’ü Uygulama ve EREGÖMÜ Değerlendirme Modülü

18.30-19.00          Soru-Cevap ve Kapanış

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

 

Doç. Dr. Salih RAKAP
19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
 

Özgeçmiş: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yapmış, 2004 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Doktora eğitimi sırasında, Amerikan federal hükümeti tarafından desteklenen üç farklı projede araştırma görevlisi ve proje koordinatörü olarak çalışmış ve 2013 yılında özel eğitim alanındaki doktora eğitimini erken çocukluk ve ölçme ve değerlendirme alanlarında yan alan derecesi alarak tamamlamıştır. 2013-2014 yıllarında University of Florida’ya bağlı Anita Zucker Erken Çocukluk Çalışmalarında Mükemmeliyetçilik Merkezi’nde doktora sonrası araştırma çalışmaları yürütmüş ve Haziran 2014’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Halen bu kurumda bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan Dr. Rakap’ın bilimsel dergilerde yayımlanmış birçok makalesi ve kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

 

 

Öğr. Gör. Dr. Sinan KALKAN
19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
 

Özgeçmiş: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği programından 2003 yılında mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda 2012 yılına kadar öğretmen ve yönetici olarak görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yetişkin Eğitimi Yüksek Lisans programından 2007 yılında yüksek lisans derecesiyle mezun olmuş, aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans programına başlamış ve 2009 yılında yüksek lisans derecesiyle, 2019 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora programından mezun olmuştur. Dr. Kalkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümünde 2012 yılından itibaren öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

DİKKAT:

 1. Bu seminer DİLGEM tarafından organize edilmektedir.
 2. Belgelendirme: Katılımcılara Almanya kökenli bir firma olan PROLOG ve DİLGEM onaylı KATILIM BELGESİ verilecektir.
 3. Hedef Kitle:  Okul Öncesi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Özel Eğitimci, Psikolog ve bu alanlarda okuyan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri.
 4. Kontenjan: 40 Kişi
 5. Seminer tarihinde Doç. Dr. Salih RAKAP Amerika’da olacağından seminer Öğr. Gör. Dr. Sinan KALKAN tarafından verilecektir.
 6. Dileyen katılımcılar etkinlik ödemelerini güncel kur üzerinden aşağıda yer alan DİLGEM banka hesabına seminere 2 hafta kala tamamlamak koşuluyla taksitler halinde yatırabilirler.
 7. Bu seminerde hedef kitlede yer alan bölümlerde okuyan Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora Öğrencilerine % 10 indirim ; akademisyenlere ise %20 indirim uyguluyoruz. İndirimden yararlanmak için semineri sepete ekledikten sonra ALIŞVERİŞİ TAMAMLA bölümünün altında yer alan Promosyon Kodu Kullan bölümüne öğrenci için dilgem10; akademisyen için ise dilgem20 yazılması gerekmektedir. İndirimden yararlanan öğrenci ve akademisyenlerin seminer girişinde öğrenci ya da akademisyen oluşlarını güncel tarihli belge ile ispatlamaları gerekmektedir.
 8. BANKA HESAP BİLGİLERİ:
 • Banka Adı: KUVEYTTÜRK
 • Hesap Adı: Dilgem Eğitim Öğretim Danişmanlik ve Yayincilik Ltd. Şti.
 • IBAN No: TR 7400 2050 0009 4513 3680 0001

 

 

Ulaşım

 • İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Divan İstanbul Asia’ya 12 km uzaklıktadır. 
 • İstanbul Havalimanı, Divan İstanbul Asia’ya 75 km uzaklıktadır. 
 • D-100 Karayolu, Divan İstanbul Asia’nın önünden geçmektedir.
 • E-180 Otobanı Kurtköy Gişeleri, Divan İstanbul Asia’ya 15 km uzaklıktadır. 
 • Tavşantepe Metro İstasyonu, Divan İstanbul Asia’ya 3 km uzaklıktadır.
 • Pendik Tren Garı, Divan İstanbul Asia’ya 4 km uzaklıktadır. 
 • Kaynarca Marmaray Durağı, Divan İstanbul Asia’ya 2 km uzaklıktadır.
 • İDO Pendik Terminali, Divan İstanbul Asia’ya 3 km uzaklıktadır. 

 

Yakındaki Görülecek Yerler ve Yapılabilecek Aktiviteler

 • Viaport, Neomarine, Piazza, Anatolium, Pendorya ve Viasea Alışveriş Merkezleri
 • Tuzla Marina, Pendik Marina, ViaSea, Aquapartk ve Temapark 
 • Adalar Tekne Turu
 • Bağdat Caddesi ve Kadıköy' e bir Gezinti

https://www.divan.com.tr/divan-istanbul-asia/tr