DIR 101: DIR® DIRFloortime® Temel Eğitim Kursu

Marka :
Ürün Kodu : DLGdir101-dir-floortime-temel-egitim-kursu
1.934,11 TL

DIR Floortime, çocukların potansiyellerinin tümünü kullanarak gelişimlerinin en üst düzeyde gerçekleşmesini destekleyen bir yaklaşımdır. Ergoterapistler, Zihinsel Sağlık Terapistleri, Drama Terapistleri, Müzik Terapistleri, Konuşma Terapistleri, Öğretmenler, Çocuk Gelişim Uzmanları ve çocuklarla ilgilenen tüm uzmanlar tarafından kullanılan disiplinlerarası bir anlayışa dayanmaktadır.

Bu eğitimde DIR modeli ve Floortime yaklaşımı ile ilgili kavramsal çerçeve, bilimsel kanıtlar ve uygulama alanları incelenir. DIR modeli, gelişimleri normal seyreden çocukların maksimum potansiyellerini  gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kullandığı gibi otistik spektrum içerisinde tanılanan çocuklar için de kanıta-dayalı bir terapi yaklaşımı olarak kullanılmaktadır.

 

DIRFloortime’ın, bakıcıların yaşadıkları stresi azaltma ve çocuk-ebeveyn ilişkisini besleme özelliklerinin yanı sıra ilişki kurma, etkileşime geçme ve iletişim kurma gibi otizmin en belirleyici güçlükleri ile başa çıkmadaki etkililiği çok önemli araştırmalar tarafından desteklenmektedir.

 

Çocukların tümünde muhteşem çocuk olma potansiyeli vardır. Bize düşen ise, bu potansiyelin ortaya çıkmasına elverişli güzel bir dünya inşa etmektir.

- Stanley GREENSPAN, MD

 

 

 

ICDL NEDİR?

ICDL: DIR® ve DIRFloortime® Merkezi

                                                                      

Disiplinlerarası Gelişim ve Öğrenme Konseyi (ICDL) kâr amacı gütmeyen ve her bireyin gelişimlerini potansiyellerinin en yüksek noktasına kadar gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya adanmış bir kurumdur. Dr. Greenspan’in dehası ve liderliği ile 20 yıl önce DIR ve DIRFloortime merkezi olarak kurulmuştur. DIRFloortime, otizm ve diğer gelişimsel güçlükler için yeni nesil kanıta dayalı müdahale yaklaşımı olarak kabul edilmektedir.

           

 

MİSYON

Benimsediği ilişkiye dayalı gelişimsel yaklaşım aracılığıyla

insanların hayatlarına olumlu katkılarda bulunmak.

 

VİZYON

Bireysel farklılıkların bütünüyle kabul edildiği ve

herkesin potansiyellerini maksimum düzeyde gerçekleştirdiği bir dünya.

 

DEĞERLERİMİZ

İlişki: İlişkilere değer veriyoruz çünkü gelişimin temel gereksinimi ilişkidir.

 

Bağlar: Duygusal bağların gücüne önem veriyoruz çünkü bağlar aracılığıyla dünyalarımıza girer, paylaşır ve büyürüz.

 

Saygı: Her bireyin kendine has bireysel farklılıklarına değer veriyoruz.

 

Liderlik: İlişki-temelli gelişimsel yaklaşımın gücünü dünyaya öğretmek adına liderlik rolümüze değer veriyoruz.

 

Sonuç: Kalıcı ve özgürleştirici sonuçlara değer veriyoruz.

Daha fazla bilgi için www.icdl.com

 

 

 

DIR® NEDİR?

 

DIR, gelişim (Developmental), bireysel farklılıklar (Individual differences) ve ilişki-temelli (Relation-based) bir modeldir (kısaltma olarak harflerin İngilizce okunuşu ile söylenir). İnsan gelişimini anlamaya yönelik temel bir çerçeve olması niyeti ile Dr. Stanley Greenspan tarafından geliştirilmiştir.  Doğumdan başlayarak yaşam boyu süren sosyal-duygusal gelişimin hayati öneminin altını çizmektedir. Aynı zamanda, her bireyin dünyayı kendine has bir şekilde nasıl algıladığı ve dünya ile kendisine özgü bir ilişkiyi nasıl kurduğunu anlamamıza yardımcı olan bir yaklaşımdır. Gelişimin temel itici gücü olarak ilişki ve duygusal bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizer. Gelişim (D) ve Bireysel farklılıklar (I) konusunu kapsamlı bir şekilde kavradığımızda sağlıklı gelişimi desteklemek ve ister çocuk ister yetişkin olsun her bireyin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için İlişki (R) boyutunu kullanmaya başlayabiliriz.

 

DIR, insan gelişiminin bilimsel temelleri üzerine inşa edildiği için bazen kulağa çok teknik gelebilmektedir. Ancak, inanın aslında son derece de kolay bir modeldir. Bağ ve iletişim kurma, anlayış, sevgi ve ortak ilgi oluşturmaya elverişli saygılı bir tarzda sağlıklı gelişimi desteklemekten ibarettir.

 

Çocuklarımızın kendilerini şiir gibi ifade edebilmeleri için onlara yardımcı olalım
-Stanley Greenspan

 

DIR, sadece ve izole bir şekilde beceri ve davranışlara odaklanmaktansa sosyal, duygusal ve zihinsel kapasiteler için sağlıklı bir zemin oluşturmayı hedefler.  

 • “D”, bireyin gelişimini, mevcut durumlarını ve gelişimlerinin ne yönde ilerlediğin temsil eder. Kişilerin kendilerine özgü gelişim süreçlerini anlamak her bireyin kendi gelişimsel yolculuğu içerisinde saygı görüp uygun rehberlik hizmeti alması anlamına gelir.

 

 • “I”, her bir bireyin içinde yaşadığı dünyayı nasıl algıladığını, düzenlediğini, anlamlandırdığını ve dünyaya ne tür tepkiler verdiğini temsil eder.

 

 • “R”, ilişkilerin gelişimimiz için nasıl bir itici güç olduğunu temsil eder. İnsanlar sosyal varlıklardır ve ilişkiler insan gelişimi açısından belirleyici öneme sahiptir. DIR, gelişimi desteklemek için bu ilişkilerin duygusal boyutlarından yararlanır.

DIR, tüm çocuklar için geçerli olmakla birlikte, özellikle otizm spektrumu içerisinde olan ya da başka gelişimsel ve duygusal güçlükler yaşayan çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayan bir yaklaşımdır.

 

 

DIR®—DIRFloortime®

Bilimsel Dayanak

Aşağıda DIR® ve DIRFloortime® yaklaşımını destekleyen bilimsel kanıtların bir özeti sunulmuştur. Adı geçen araştırmalardan elde edilen kanıtlar olabilecek en üst düzey kanıtlardır. Sadece belli davranışlar üzerine odaklanan davranışsal yaklaşımlardan farklı olarak, DIR hem yaklaşım hem de etki olarak geniş bir doğaya sahip, bundan dolayı da araştırmalarda nicel verilerle desteklenmesi daha karmaşık olan disiplinlerarası, bireyselleştirilmiş, bireyi bir bütün olarak ele alan ve gelişimsel bir yaklaşımdır. Buna karşın DIR® ve DIRFloortime® yaklaşımını destekleyen güçlü bir araştırma birikimi var ve elde edilen kanıtlar günden güne artmaktadır.

 

2011’den bu yana dört tane yansız seçilmiş kontrollü çalışma yayınlandı ve bu çalışmaların sonuçları, Floortime yaklaşımı ile çalışılan otistik çocukların ilerlemesinin diğer geleneksel davranışsal yaklaşımlarla çalışılan çocuklara nazaran anlamlı şekilde daha iyi durumda olduğunu gösteriyor (Solomon, vd., 2014; Casenheiser, Shanker & Steiben, 2011; Lal ve Chhabria, 2013; Pajareya ve Kopmaneejumruslers, 2011). Bu çalışmalar aynı zamanda, bakıcı ile ilgili girişimlerde bulunmanın etkililiğini (Casenheiser, vd., 2011; Solomon, vd., 2014) ve de sıra alma, karşılıklı iletişim, sebep-sonuç ilişkisini anlama ve duygusal düşünme gibi kimi belli becerilerde gelişmeler kaydedildiğini aktarmaktadır (Lal ve Chhabria, 2013).

 

İlişki, etkileşim ve iletişim kurma gibi otizmin en temel güçlüklerini azaltma, bakıcı üzerindeki stresi indirgeme ve ebeveyn-çocuk ilişkisini iyileştirme anlamında DIRFloortime yaklaşımından daha güçlü ve iyi bir bilimsel araştırma desteğine sahip hernhangi bir müdahale programı yoktur.

 

Solomon, Necheles, Ferch ve Bruckman (2007) Project Home Danışmanlık Programı Otistik Çocuklar Oyun ve Dil Analizi’nin (PLAY) ön test ve son test değerlendirmelerini gerçekleştirmişlerdir. DIR modeline dayalı bu program, Amerika’da 17 eyalette 50 ayrı kurum tarafından kullanılmaktadır. Sonuçlar, çocukların Fonksiyonel Gelişim Düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğunu ve programa katılan ebeveynlerin 0’ünün programdan memnun olduklarını göstermiştir.

 

2002 yılında Salt, Shemilt, Sellars, Boyd, Coulson, ve Mc Cool tarafından gelişimsel, bireysel ve ilişki-temelli felsefeye dayanan bir yaklaşımın kullanıldığı rasgele seçilmiş kontrollü bir ön test/son test çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları sadece çalışılan becerilerde istatistiki açıdan anlamlı bir gelişme göstermekle kalmamış, aynı zamanda kontrol grubundaki bakıcılar stres seviyelerinde artış olduğunu bildirirken deney grubundaki bakıcılar uygulanan yaklaşımın stres seviyelerinde önemli ölçüde düşüş sağladığını bildirmişlerdir.

 

DIRFloortime’ın otistik çocuklarla kullanımını destekleyen verilerin bir kısmı da örnek olay çalışmalarından elde edilmiştir. Dioenne ve Martini (2011) ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimde istatistiki açıdan anlamlı düzeyde ilerleme kaydettiklerini bildirmişlerdir. Wieder ve Greenspan, (1997, 2005) 8 ila 15 yıl arasında değişen kapsamlı örnek olay incelemeleri yapmışlardır. Bu çalışmalar DIRFloortime’ın çocukların becerileri üzerinde kalıcı etkileri olduğunu ve bu yaklaşımı kullanan ailelerin çocuklarıyla duygusal bağlar geliştirdiklerini ya da güçlendirdiklerini göstermiştir.

 

Hem Floortime hem de diğer DIR tabanlı başka yaklaşımlara, kanıta dayalı terapi yaklaşımlarının değerlendirildiği pek çok çalışmada atıfta bulunulmaktadır. Bunun en son örneklerinden biri The Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology dergisinde yayınlanan “Otizm Spektrum Bozukluklarında Kanıta Dayalı Güncellemeler” makalesi olmuş ve bu makalede Floortime “Gelişimsel Sosyal Edimsel Ebeveyn Eğitimi” olarak tanımlanıp yoğunlaştırılmış DSP Ebeveyn Eğitimini ikinci dereceden kanıta dayalı, yani “Büyük Olasılıkla Etkili”, sınıflandırmasına dahil etmişlerdir (Smith ve Iadarola, 2015). Aynı makalede, en son yapılan yansız klinik deneysel çalışmalar gibi Floortime ile ilgili son zamanlarda yapılmış başka çalışmalara da yer verilmiştir. Anlaşılan o ki, uygulayıcılar olarak yıllardır zaten bildiğimiz bir şeyi sonunda bilimsel araştırmalar da kanıta-dayalı bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

Kanıtlarımız yeterince ikna edici ve her geçen gün daha da artıyor.

DIRFloortime kesinlikle işe yarıyor!

 

 

 

EĞİTİMCİLER

 

 

Jeffrey J. GUENZEL, MA, LPC
Chief Executive Officer, ICDL
The Interdisciplinary Council on Development and Learning (ICDL)
Disiplinlerarası Gelişimi ve Öğrenme Konseyi (ICDL) Başkanı

 

Jeffrey Guenzel 2013 yılından bugüne ICDL’ in yöneticisidir. ICDL’e katılmadan önce kar amacı gütmeyen eyalet bazlı ve yönetici pozisyonunda bir kamu görevi yürütüyordu. Kendini çocuk ve ailere adamış profesyonel bir danışmandır.

ICDL’e katılmadan önce New Jersey Çocuk ve Aile Departmanında komisyon üyesi yardımcısı olarak görev almıştı. Öncesinde de Çocukların Davranışsal Sağlığı biriminde yönetici olarak çalıştı. Bu pozisyonlarda;  gelişimsel ve zihinsel problemli çocuklara etkili hizmet konusu dâhil birçok yenilikçi girişimlerde bulundu.

New Jersey Eyaleti'ne atanmadan önce, karmaşık davranışsal sağlık sorunları olan çocuklar için Wraparound bakım yönetimi hizmetleri sunan, kar amacı gütmeyen bir kurumun kurucu direktörüydü. Guenzel’in yönetimi ile ulusal tanınırlık kazanarak ülkedeki en büyük Wraparound ajanslarından biri oldu.

Bay Guenzel, konferanslarda konuşmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyadaki birçok ülkede ders vermek için davet edildi. Konferanslarda sunum yapmanın ve klinik uygulamalarla ilgili ders vermenin yanı sıra kuruluşlara, okullara ve kamu kurumlarına program geliştirme konusunda teknik yardım sağladı.

Profesyonel Danışman olarak Guenzel, çocuklar ve ergenler konusunda uzmanlaşmıştır. New Jersey Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi'nde ve özel uygulamada klinisyen olarak çalıştı. Bay Guenzel psikoloji lisansı ve Montclair State University'den yüksek lisans derecesi  yaptı.

Bay Guenzel liderliğini kanıtlanmıştır ve başarısını klinik bilgi ve becerilerin değerli bir kombinasyonu olarak sunar. Çocuklara hizmet etme, çocuklarda ve ailelerinde yaşamsal fark yaratma,  çeşitliliği kucaklayan olumlu müdahaleler geliştirme bu kombinasyonun temelini oluşturmaktadır.

 

 

 

Gil TIPPY, PsyD

 

Gil Tippy, PsyD, klinik psikolog ve ‘Stanley Greenspan ile Otizme Saygı’ yazarı. New York, Westchester County'de bulunan Shrup Oak Uluslararası Okulu'nun emekli Klinik Yönetmenidir. Livingston, New Jersey'deki ICDL Terapi ve Eğitim Merkezi'nin Klinik Danışmanıdır ve Uzman DIR Floortime Sağlayıcısı ve Öğretmenidir. California da yaşıyor, Sonoma County'de Saygı Gelişim Hizmetleri'nin yanı sıra kar amacı gütmeyen Kirli Eller Gelişim İttifakı'nda özel olarak çalışıyor.

 

Eğitimin Amacı: Bu eğitim Dr. Stanley GREENSPAN tarafından çocukların gelişimini daha iyi kavrayabilmek için geliştirilmiş ve uluslararası tanınırlık ve geçerliğe sahip Gelişimsel ve Bireysel Farklılıklar ve İlişki Temelli Eğitim (DIR) modelini tanıtmak ve yakından incelemek için düzenlenmektedir. DIR çocukların gelişimsel süreçlerini, bireysel farklılıklarını ve çocuğun gelişimi üzerinde duygu ve ilişkilerin rolünü açıklayan bir yaklaşımdır. Eğitimde, DIRFloortime (sadece Floortime olarak da bilinir) yaklaşımı hakkında temel bilgiler sunulur ve çocukların gelişimsel özelliklerine uygun olan etkileşim, müdahale ve uygulama örnekleri analiz edilir. DIR modeli tüm çocuklarla kullanıma uygundur ve DIRFloortime özellikle Otizm ve diğer gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklar için bir müdahale/terapi yaklaşımı olarak kullanılır.

 

 

Öğrenme Çıktıları: Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar;

1- Otizm ve diğer ilişki-iletişim kurma güçlüklerinin ortak özelliklerini tanımlar,

2- İlişki temelli yaklaşımların ayırdedici özelliklerini tanımlar,

3- DIR modelindeki 6 Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitesini (FDGK) ve çocukların her bir kapasitede yaşadıkları sorunları betimler,

4- DIR yaklaşımının Bireysel Farklılıklar (DIR) boyutunu ve duyusal işlemleme, düzenleme becerisi ile sağlık problemlerinin çocuğun gelişimini nasıl etkileyebileceğini öğrenir ve betimler,

5- Floortime’ın temel stratejilerini ve belirleyici ilkelerini betimler,

6- DIR modelinde aile ve ilişki kurmanın rolünü öğrenir ve içselleştirir,

7- Duygunun, Gelişim-Bireysellik-İlişki (Development-Indivudual Differences-Relation) üzerindeki kaçınılmaz etkisini öğrenir ve içselleştirir.

 

Ek Bilgiler: DIRFloortime Eğitim Programı ve DIRFloortime yaklaşımı ile ilgili daha detaylı bilgilere ICDL’in internet sitesinden ulaşılabilir (www.icdl.com) . DIR ve DIRFloortime programını destekler nitelikte kanıt ve araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. En güncel araştırmalarla ilgili bilgiler www.iicdl.com/research  adresinden yayınlanmaktadır.

 

PROGRAM

1.GÜN

Saat                            Oturum

09:00 - 09:15        Karşılama ve tanışma

09:15 - 10:30        DIR ve DIRFloortime Giriş: Anahtar Kavramlar

10:45 - 12:15        DIR’ın Gelişimsel Boyutu: Fonksiyonel Duygusal Gelişimsel
                             Kapasiteler (FDGK) 1-3

13:15 - 14:45        FDGK 4-6

15:00 - 15:45        DIR’ın Bireysellik Boyutu: Bireysel Farklılıklar

15:45 - 16:45        DIR’ın Sosyal-Duygusal Temelleri

16:45 - 17:00        Soru-Cevap ve Kapanış

 

2.GÜN

Saat                            Oturum

09:00 - 09:15        Karşılama, Tekrar, Soru-Cevap

09:15 - 10:15        DIR’ın İlişki Boyutu: İlişkiler

10:30 - 12:00        Floortime İlkeleri

13:00 - 14:15        FDGK 1-3 ve Floortime

14:30 - 15:15        FDGK 4-6 ve Floortime

15:15 - 15:30        Farklı Bağlam ve Yaş Gruplarında DIRFloortime Kullanımı

15:30 - 15:45        Soru-Cevap

15:45 - 16: 00       Tekrar ve Kapanış

 

Önerilen Kaynaklar:

 • 1997. The Child with Special Needs: Encouraging Intellectual and Emotional Growth. Stanley Greenspan and Serena Wieder. Perseus Books
 • 2000. The Irreducible Needs of Children: What Every Child Must have to Grow, Learn, and Flourish. Stanley Greenspan and T. B. Brazelton. Perseus Books
 • 2003. Engaging Autism: The Floortime Aprroach to helping Children Relate, Communicate, and Think. Stanley Greenspan and Serena Wieder. Perseus Books.
 • 2003. The Clinical Interview of the Child: 3rd Edition, Stanley and Nancy Thorndike Greenspan. American Psychiatric Publishing.
 • 2004. The Greenspan Social Emotional Growth Chart: A Screening Questionnaire for Infantsand Young Children. Stanley Greenspan. Harcourt Assessment, PsychCorp
 • 2004. The First Idea: How Symbols, Language, and Intelligence Evolved from Early Primates to Modern Humans. Stanley Greenspan and Stuart Shanker. DeCapa Press.
 • 2006. Infant and early Childhood Mental Health: Stanley Greenspan and Serena Wieder. American Psychiatric Publishing, Inc.
 • 2010. The Learning Tree: Overcoming Learning Disabilities From the Ground Up. Stanley and Nancy Thorndike Greenspan. DeCapa Press

 

 

DİKKAT:

 1. Bu seminer doğ